top of page

onze voorwaarden bij aanmelding en reserveren

Algemene Voorwaarden:

Voor het reisaanbod van SoulWare & Passie voor Plantaardig,

SoulWare: gevestigd op Aelbrechtslolk 35b, 3025 HB .Rotterdam, KVKnr. 53806662

Passie voor Plantaardig gevestigd op: 

zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing: 

1. Boeking

De boeking is pas definitief nadat Soulware/Passie voor Plantaardig  deze heeft bevestigd.

2. Betaling

Na boeking ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief met factuur voor de aanbetaling van 50% van de totale reissom. . Deze factuur heeft een betalingstermijn van 5 dagen.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de retraite aan Soulware te zijn voldaan.

Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de retraite dient het gehele bedrag ineens voldaan te worden. 

Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Soulware/Passie voor Plantaardig  worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene waarden onder nr. 6 van toepassing.

3. Reissom

De op de website genoemde prijzen zijn per persoon.

4. Programma en programmawijzigingen

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat ons programma gewijzigd wordt. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom. Dit geldt tevens voor wijzigingen in vluchtschema’s.

Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht situaties zoals politieke onrust of omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden of om wat voor reden dan ook, zal Soulware alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden op een eventueel later tijdstip. 

5. Onvoldoende deelname

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een retraite minder is dan het minimum aantal  van 6 personen en zoals dat vermeld staat op de website, behoudt Soulware zich het recht voor de reis te annuleren, tot 6 weken voor aanvang van de retraite, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Er wordt geadviseerd om te wachten met het boeken van een vlucht. etc. 

Mocht de retraite worden geannuleerd dan zal Soulware proberen alsnog een retraite in een andere periode aan te bieden. De reeds betaalde reissom wordt onmiddellijk terugbetaald indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een eventueel aanbod.

6. Annulering door de deelnemer (m/v)

Annulering van de retraite door een deelnemer kan alleen schriftelijk en per aangetekende brief. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief. De annulering dient ook per mail kenbaar gemaakt te worden.

Er kan geen teruggave van de aanbetaling van de reissom plaatsvinden. Indien er binnen 8 weken voorafgaande geannuleerd wordt is de deelnemer verplicht de gehele resterende reissom te voldoen. 

7. Verzekeringen

De deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten voor het geval er sprake is van behoefte aan hulp en bijstand aan de deelnemer. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

8. Reisdocumenten

De deelnemer dient bij deelname aan een retraite in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort/ ID-kaart en vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de deelnemer geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de retraite.

Soulware/Passie voor Plantaardig  is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende de reis en het verblijf bij de retraite op locatie ..De klant zorgt zelf voor de in artikel 7 genoemde verzekering(en).

9. Verplichtingen van Soulware/Passie voor Plantaardig

SoulWare/Passie voor Plantaardig is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de retraite zoals op de website vermeld.

SoulWare /Passie voor Plantaardig  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van: tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de deelnemer;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Soulware/Passie voor Plantaardig  en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend; overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden;

diefstal, verlies, schade van eigendommen;

ziekte, allergieën en letsel van de deelnemer;

schade waartegen de reiziger is verzekerd (waaronder zorg-, reis-en/of annuleringsverzekeringen die dekking bieden), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen). invloed en handelen van niet bij de retraite betrokken derden;

het door de deelnemer handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land;

fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen;

gevolgschade en vertragingsschade;

Daarnaast is Soulware/Passie voor Plantaardig niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van medewerkers of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

De in dit artikel benoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van de door Soulware /Passie voor Plantaardig ingeschakelde derden.

10. Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de retraite (zoals ziekte, handicap, allergieën en leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken. Indien wel sprake is van een medische klacht, dient de klant vooraf een schriftelijke verklaring van diens arts over te leggen, waarin bevestigd wordt dat er voor de klant geen belemmeringen zijn om aan de kuur week deel te nemen.

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de retraite en/of van de medewerkers van Soulware/Passie voor Plantaardig ter plekke op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van

de retraite in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of Soulware/Passie voor Plantaardig in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11. Klachten

Indien een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben, dient deze eerst met Soulware/Passie voor Plantaardig besproken te worden. In overleg zal getracht worden tot een oplossing te komen. Indien er geen of naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen 4 weken na afloop van de retraite schriftelijk in te dienen bij Soulware./Passie voor Plantaardig  Hier wordt door Soulware /Passie voor Plantaardig binnen 14 dagen schriftelijk op gereageerd.

DISCLAIMER

Kennelijke fouten, vergissingen en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van Soulware/Magic Retreat. Bij de samenstelling van de inhoud van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

 Soulware is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van onze website.

bottom of page